Η λίστα δικαιούχων απαιτήσεων από την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΑΕ

Ανακοινώνεται ότι καταρτίστηκε, υποβλήθηκε και αναρτήθηκε, την 21.1.2022, στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος) η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα για την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΑΕ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», η οποία έχει συνταχθεί με επιμέλεια και ευθύνη της ίδιας της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της επαληθευμένης απαίτησής τους με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης στην ιστοσελίδα (https://liquidationportfolios.bankofgreece.gr/DiethnisMDA).

Αντιρρήσεις κατά της πιο πάνω κατάστασης ασκούνται με ανακοπή κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το αρ. 248 παρ. 8 του νόμου 4364/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία  «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΑΕ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» (http://www.diethnisenosis.gr), Ηλία Ηλίου & Κουτσονίκα 4, Αθήνα, ΤΚ 11744, στο τηλέφωνο 210-9021600 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση diethnisenosis@gmail.com, και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*