IFRS17: Αυξάνεται η πίεση στις ασφαλιστικές, διαφορετικό το επίπεδο ετοιμότητας στην Ελλάδα

Με λιγότερο από ένα μήνα πριν από την ημερομηνία του ισολογισμού έναρξης βάσει του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 17 (IFRS 17), η πίεση αυξάνεται στις ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως. Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, και στην ετήσια έκθεση της KPMG για τον κλάδο Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση της ετοιμότητας 25 μεγάλων ασφαλιστικών οργανισμών που διεξήγαγε το δίκτυο της KPMG, η πλειοψηφία αυτών έχουν οριστικοποιήσει τον σχεδιασμό του τελικού μοντέλου, έχουν επιλέξει τις λύσεις συστημάτων υπολογισμού και έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση, στη διαμόρφωση παραμέτρων και στην εκτέλεση δοκιμών. Εντούτοις λιγότερο από 30% του δείγματος των εταιρειών έχουν καταφέρει να ολοκληρώσει πολλαπλές επαναλήψεις δοκιμών, με τις προσπάθειες βελτιστοποίησης και δημιουργίας συγκριτικών αποτελεσμάτων να εντείνονται.

Οι μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχοντας προχωρήσει πλέον σημαντικά στην υλοποίηση του προτύπου εστιάζουν την προσοχή τους ανάμεσα σε άλλα και στα κάτωθι:

— Στις δοκιμές ενοποίησης συστημάτων που φαίνεται να διαρκούν περισσότερο από ό,τι αναμενόταν αρχικά από πολλούς οργανισμούς, προκειμένου να ενσωματώσουν ενημερωμένες εκδόσεις που αντικατοπτρίζουν τις τροποποιήσεις που έγιναν στο ΔΠΧΑ 17.
— Στην παραγωγή του ισολογισμού έναρξης και των συγκριτικών του ΔΠΧΑ 17, προκειμένου να είναι σε θέση να γνωστοποιήσουν τον αντίκτυπο της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 στις οικονομικές τους καταστάσεις.
— Στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους, παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων τους.

Στην Ελλάδα το επίπεδο ετοιμότητας των ασφαλιστικών εταιρειών ποικίλει, ανάλογα με την δραστηριότητά τους (Ζωής ή Γενικών) και το αν αποτελούν μέρος κάποιου ομίλου ή όχι.

Αρκετές από τις ελληνικές εταιρείες μέλη διεθνών ασφαλιστικών ομίλων, έχουν κάνει σημαντικά βήματα προόδου κυρίως στο κομμάτι της επιλογής και του σχεδιασμού της λύσης υλοποίησης και στη μεθοδολογική προσέγγιση σημαντικών τεχνικών θεμάτων του προτύπου, εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία και την υποστήριξη του ομίλου στον οποίο ανήκουν, με τις μικρότερες εταιρείες – κυρίως γενικών ασφαλίσεων – να έχουν σημειώσει μικρή ή και καθόλου πρόοδο.

Αυτό που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες από την εμπειρία των μεγάλων ομίλων, ώστε να επιταχύνουν το ταξίδι τους προς την υλοποίηση του ΔΠΧΑ 17 είναι κυρίως:

— Να επικυρώσουν το πλάνο μετάβασης του ΔΠΧΑ 17 και την προσπάθεια που θα απαιτηθεί για την δημιουργία του εναρκτήριου ισολογισμού του (Μετάβασης) ΔΠΧΑ 17.
— Να αναλύσουν και να κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
— Να εστιάσουν αρχικά στη δημιουργία των βασικών προδιαγραφών και σε δεύτερη φάση στη βελτιστοποίηση και αποτελεσματικότητα.
— Να χρησιμοποιήσουν πιλότους για την αξιολόγηση και δοκιμή των διαδικασιών και των δικλίδων ασφαλείας.
— Να εξασφαλίσουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς οι απαιτήσεις σε πόρους θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες κυρίως για τους οργανισμούς αυτούς που έχουν καθυστερήσει να ξεκινήσουν την υλοποίηση.

διαβάστε: KPMG: Η ακτινογραφία της ασφαλιστικής αγοράς σήμερα, ποιες οι εκτιμήσεις για το 2022

επίσης: Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου για ESG: Να υπάρξει σύγκλιση στους διαφορετικούς δείκτες μέτρησης

ESG: Όλα τα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά ανά πυλώνα

Joachim Kölschbach, KPMG Global IFRS Insurance Leader

“Στοχεύοντας στο μετριασμό των πιθανών αναντιστοιχιών, τον Ιούνιο του 2021 το συμβούλιο διεθνών λογιστικών προτύπων δημοσίευσε προσχέδια έκθεση τροποποίησης για περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17. Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει ως βασικό σκοπό να καταστήσει δυνατή την επικάλυψη ταξινόμησης (classification overlay) των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων στις συγκριτικές περιόδους που παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και του ΔΠΧΑ 9, δεδομένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η προαιρετική επικάλυψη ταξινόμησης θα έχει ως σκοπό να εφαρμοστεί σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με υποχρεώσεις από ασφαλιστικές συμβάσεις και στα οποία το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει εφαρμοστεί κατά τις συγκριτικές (συγκριτικές περίοδοι 1 Ιανουαρίου 2021 ως και 31 Δεκεμβρίου 2022) περιόδους και να επιτρέψει την ταξινόμηση των στοιχείων αυτών στις συγκεκριμένες περιόδους με βάση την προσδοκία για τον τρόπο ταξινόμησής τους κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. Επίσης έχει σκοπό να εφαρμόζονται σε συγκριτικές περιόδους που έχουν επαναδιατυπωθεί για το ΔΠΧΑ 17 και να εφαρμόζεται σε επίπεδο χρηματοοικονομικού μέσου.

Η προτεινόμενη προσέγγιση θα ενισχύει περαιτέρω την χρησιμότητα των συγκριτικών πληροφοριών επιτρέποντας στους ασφαλιστές να αποφύγουν σημαντικές αναντιστοιχίες ενισχύοντας παράλληλα την συγκρισιμότητα μεταξύ των περιόδων, κατά την έκδοση των πρώτων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ17″

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*