Υπόθεση για το Αυτοκίνητο η Νομική Προστασία, κυριαρχούν οι Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας

Συνολικά 3,17 εκατ. συμβόλαια Νομικής Προστασίας εκδόθηκαν συνολικά το 2020, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ, γεγονός που αποτελεί ισχνή αύξηση κατά 1% σε σχέση με το 2019, όταν είχαν ανέλθει στα 3,14 εκατ.

Αν και οι καλύψεις της Νομικής Προστασίας χωρίζονται σε Αυτοκινήτων, Οικογενείας, Επιχειρήσεων και Λοιπές, τα στοιχεία δείχνουν πως το Αυτοκίνητο συνεχίζει να μονοπωλεί αισθητά την παροχή αυτή.

Ενδεικτικό είναι το στοιχείο πως οι καλύψεις στο Αυτοκίνητο αποτελούν το 99,28%(!) των περιπτώσεων. Από τα παραπάνω 3,17 εκατ. συμβόλαια, μόνο 14.752 αφορούν καλύψεις σε Οικογένειες και 3.719 σε συμβόλαια για ανάγκες επιχειρήσεων.

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της έρευνας ως προς το πλήθος συμβολαίων και η αντίστοιχη ποσοστιαία κατανομή ως προς τις καλύψεις.

Τα ηνία στους Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) έτους 2020 ανά κανάλι διαμεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διανομής που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων), διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις νομικής προστασίας ήταν οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (73,0% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από τα δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας (13,8% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Ζημιές & Αποζημιώσεις

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2020 δηλώθηκαν 6.325 ζημιές εντός του 2020. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις 0,43 εκατ. € ενώ σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στις 31/12/2020 ύψους 1,25 εκατ. € . Αντίστοιχα δηλώθηκαν 9.979 ζημιές το 2019, με ποσό αποζημίωσης 1,22 εκατ. € και απόθεμα εκκρεμών ζημιών ύψους 1,7 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Στατιστικά Στοιχεία Ασφάλισης Νομικής Προστασίας έτους 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*