Οι φορολογικές διατάξεις που ενδιαφέρουν τους ασφαλιστές και η ανάγκη για κίνητρα

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει το αίτημα των ασφαλιστικών εταιρειών και ανθρώπων της αγοράς που έχουν γνώση επ’ αυτών για τη παροχή κινήτρων που θα αυξήσουν το αποτύπωμα του κλάδου στο σύνολο της ελληνικής οικονομία, θα ενισχύσουν την ασφαλιστική συνείδηση και τα οφέλη εν τέλει για κάθε ασφαλισμένο – κάτοχο ενός προγράμματος

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της KPMG για τον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης, κατά την τρέχουσα χρήση οι φορολογικές αρχές δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργές στον Ασφαλιστικό χώρο. Ωστόσο, παρακάτω καταγράφονται κάποιες αλλαγές, κυρίως στη φορολογία εισοδήματος, καθώς και λοιπές φορολογίες που έχουν ενδιαφέρον τους ασφαλιστές.

 • Το ποσοστό της προκαταβολής που βεβαιώνεται στη δήλωση φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων καθορίζεται σε 80% για τα φορολογικά έτη από το 2021 και μετά.
 • Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα τα νομικά πρόσωπα (με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα) για τα φορολογικά έτη από το 2021 και εφεξής μειώθηκε σε 22%. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή 29%.
 • Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Η ανωτέρω απαλλαγή επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
 • Ο «Φόρος Πώλησης» επιβάλλεται με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2%ο) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο Φόρος Πώλησης δεν επιβάλλεται, κατά περίπτωση, εφόσον προβλέπεται εξαίρεση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.
 • Μείωση του συντελεστή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. Το ποσοστό του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων μειώνεται στο ήμισυ της μονάδας (0,5%) από ένα τοις εκατό (1%). Η εν λόγω μείωση συντελεστή φόρου καταλαμβάνει πράξεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την 01/10/2021.
 • Φορολογία Χαρτοσήμου: Μη επιβολή τελών χαρτοσήμου σε έντοκα χρηματικά δάνεια που χορηγούνται, έστω ευκαιριακά, από ήδη υποκείμενο σε ΦΠΑ. Με τις αποφάσεις ΣτΕ 2163/2020 και 2323/2020 κρίθηκε ότι: «Η χορήγηση από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ για την κύρια οικονομική δραστηριότητά του, έστω ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου, ως διάθεση κεφαλαίου σε τρίτον, έναντι του οποίου (κεφαλαίου) καταβάλλεται η δέουσα αμοιβή υπό μορφή τόκων, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία και ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, καίτοι συνιστά απαλλασσόμενη δραστηριότητα.

Συνεπώς, η διάταξη (άρθρο 15 παρ. 1 περ. α’) του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου, καθ’ ο μέρος επιβάλλει τέλος χαρτοσήμου επί συμβάσεων έντοκων χρηματικών δανείων, καταργήθηκε ήδη από 1.1.1987 δυνάμει ρητής πρόβλεψης του άρθρου 57 παρ. 1 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 1642/1987).»

 • Επομένως με βάση τη παραπάνω απόφαση (η οποία φαίνεται ότι έχει εφαρμογή από 1/1/1987) τα έντοκα δάνεια δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου με τις εξής προϋποθέσεις:
  • όταν χορηγούνται από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ (για την κύρια οικονομική δραστηριότητά του),
  • όταν χορηγούνται από επαχθή αιτία και ως εκ τούτου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, δηλαδή αυτός που χορηγεί το δάνειο λαμβάνει αντάλλαγμα-αμοιβή τον τόκο και επομένως το δάνειο πρέπει να είναι έντοκο.

Η Φορολογική Διοίκηση μέχρι και σήμερα δεν έχει πάρει θέση αναφορικά με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες αλλαγές ο κύριος Γρηγόρης Φανός, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην KPMG τονίζει ότι «στο τρέχον έτος 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της EΑΕΕ, παρατηρείται σημαντική αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων στο κλάδο ζωής και υγείας, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής για συμβόλαια συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα για τα οποία ωστόσο ισχύουν διαφορετικές φορολογικές διατάξεις όσον αφορά τα ομαδικά ασφαλιστήρια και τις εισφορές σε επαγγελματικά ταμεία. Πιστεύουμε ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία θα πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα για να σταθεροποιήσουν ή και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την αύξηση της ασφαλιστικής παραγωγής στους κλάδους ζωής και υγείας».

Eπίσης πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιολογήσει συνολικά τα φορολογικά κίνητρα σε όλους τους κλάδους ασφάλισης ενισχύοντας τη φορολογική συνείδηση και περιορίζοντας τις αποκλίσεις και διαφορές μεταξύ διαθέσιμων επιλογών ασφάλισης και επένδυσης.

διαβάστε: ESG: Όλα τα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά ανά πυλώνα

επίσης: KPMG: Η ακτινογραφία της ασφαλιστικής αγοράς σήμερα, ποιες οι εκτιμήσεις για το 2022

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*