Αυξήθηκε ο δείκτης κόστους των νοσοκομειακών αποζημιώσεων το 2020

Δημοσιεύτηκαν τα νέα αποτελέσματα για τους δείκτες που υπολογίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σχετικά με την παρακολούθηση του κόστους αποζημιώσεων που κατέβαλαν σε επίπεδο αγοράς οι ασφαλιστικές εταιρίες του κλάδου υγείας για τα μακροχρόνια ατομικά νοσοκομειακά προγράμματα την περίοδο 2011-2020.

Λόγω της πανδημίας, παρατηρείται μείωση στη συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αυτών των προγραμμάτων το 2020, ενώ αυξάνεται το μέσο κόστος ζημιάς.

Ως αποτέλεσμα, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ), ο οποίος λαμβάνει υπόψη και την εξέλιξη της ηλικιακής σύνθεσης του χαρτοφυλακίου μακροχρόνιων νοσοκομειακών καλύψεων στην ελληνική αγορά, παρουσιάζει άνοδο 1,4% το ίδιο έτος

Πιο αναλυτικά:

Το ΙΟΒΕ έχει αναλάβει τον υπολογισμό δεικτών με τους οποίους παρακολουθούνται οι μεταβολές στο κόστος των νοσοκομειακών αποζημιώσεων που αντιμετωπίζουν συνολικά οι ασφαλιστικές εταιρίες. Η διαθεσιμότητα αυτών των δεικτών συμβάλει στην κατανόηση της εξέλιξης και των μεταβολών του κόστους υγείας που καταβάλλουν υπέρ των ασφαλισμένων τους οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα.

Για τους σκοπούς της μελέτης συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 14 ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς νοσοκομειακών ασφαλιστικών προγραμμάτων εγγυημένης ανανεωσιμότητας. Το δείγμα στοιχείων περιλαμβάνει 768 χιλ. εγγραφές αποζημιώσεων συνολικά για την περίοδο 2011-2020.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει αφενός ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μειώθηκε σε 15,8% το 2020 από 17,4% το 2019, ως αποτέλεσμα της τάσης αποφυγής πραγματοποίησης προγραμματισμένων νοσηλειών (ματαιώσεις και μεταθέσεις) εξαιτίας της πανδημίας. Αφετέρου, το μέσο κόστος ζημιάς ενισχύθηκε σε 4,1 χιλ. ευρώ το 2020, από 3,7 χιλ. ευρώ το 2019 και 2,9 χιλ. ευρώ το 2011, καθώς η περίθαλψη φαίνεται να επικεντρώθηκε σε πιο σοβαρά, μη δεκτικά αναβολής, περιστατικά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ως εκ τούτου, η επίδραση της πανδημίας φαίνεται να περιόρισε σημαντικά την έντονα αυξητική πορεία που είχε ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ) τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα, ο ΕΔΥ, περιλαμβανομένης της επίδρασης της ηλικίας, αυξήθηκε το 2020 κατά 1,4%, ενώ συνολικά από το 2011 ο ΕΔΥ καταγράφει αύξηση κατά 77,9%. Αφαιρώντας την επίδραση της ηλικίας, ο ΕΔΥ παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 3,0% το 2020, από 6,0% αύξηση το 2019.

Επισημαίνεται ότι οι δείκτες αφορούν στο σύνολο των υπό μελέτη προγραμμάτων της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες των επιμέρους ασφαλιστικών προγραμμάτων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, στη βάση των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους (παροχές, όρια παροχών, έκθεση στον κίνδυνο, ύψος αποζημιώσεων κλπ.) είναι αναμενόμενο να διαφέρουν των γενικών δεικτών που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη.

Ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας στηρίζεται στον υπολογισμό του καθαρού κόστους κάλυψης ανά ηλικία, το οποίο σταθμίζεται με βάση την έκθεση στον κίνδυνο ανά ηλικία.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*