Πλοία: Λιγότερες ζημιές και χαμηλότερες αποζημιώσεις στην ασφάλιση των πληρωμάτων

Έτος με σημαντικές προκλήσεις ήταν το 2020 στο τομέα ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων, αν αναλογιστεί κανείς και τις συνέπειες της πανδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το σύνολο του έτους οι δηλωθείσες ζημιές ήταν λιγότερες σε σχέση με τη περυσινή αντίστοιχη περίοδο, ενώ κάτι ανάλογο συνέβη και με το ύψος των αποζημιώσεων.

Συνολικά 977 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2020 (1.013 αντίστοιχα το 2019). Δηλώθηκαν 1.494 ζημιές (2.781 το 2019) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,4 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 0,9 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2019 ήταν 1,1 εκατ. € και 1,55 εκατ. €.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2020 (για το 2019 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: ενώ παρέμεινε σχετικά σταθερό με μια μικρή μείωση το πλήθος των συμβολαίων τα δύο τελευταία χρόνια, ελαττώθηκαν κοντά στο μισό (-46,3%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου Σαν αποτέλεσμα, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις μειώθηκαν σε ποσό (-61,8%), ενώ μείωση κατέγραψε και το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (-42%).

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων).

διαβάστε επίσης: Ανεξάρτητοι πράκτορες και μεσίτες: Αυτοί ασφαλίζουν σκάφη και μεταφερόμενα εμπορεύματα

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (66,7% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (17,7% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2020, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στην νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*