ΑΣΠΙΣ: Τα βήματα των δικαιούχων κληρονόμων για τις προκαταβολές διανομής από το ΕΚΙΑΖ

Υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα ιστοποιητικά/δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλουν οι δικαιούχοι κληρονόμοι για τις προκαταβολές διανομής από το ΕΚΙΑΖ, όπως ανακοίνωσε ο εκκαθαριστής της ασφαλιστικής ΑΣΠΙΣ Πρόνοια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Σχετικά με τις σταδιακές καταβολές του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ)  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 ν. 4714/2020, διευκρινίζεται ότι κάθε δικαιούχος κληρονόμος, για το κληρονομικό δικαίωμα που τον αφορά,  πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής (βλ. υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης) κατά την οποία δηλώνεται ότι δεν έχει προσβληθεί μέχρι και σήμερα το κληρονομικό του δικαίωμα. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο κάθε δικαιούχος κληρονόμος αναφέρει και τους λοιπούς κληρονόμους.

Η  υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης, κήρυξης ανίσχυρου, μη ακύρωσης κλπ του εκδοθέντος κληρονομητηρίου, εφόσον το τελευταίο φέρει ημερομηνία έκδοσης έτους προγενέστερη της 01/01/2017. Σε περίπτωση που το κληρονομητήριο έχει εκδοθεί από Ειρηνοδικείο, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής αίτησης και ηλεκτρονικής  λήψης του πιστοποιητικού μέσω της Πύλης Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών solon.gov.gr, δυνατότητα που υφίσταται επί του παρόντος όχι για το σύνολο αλλά για συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία που έχουν ενταχθεί στην προαναφερόμενη πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προσκομίσουν ή να αποστείλουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Βασ. Σοφίας 60, Αθήνα 115 28 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aspisliquidation.gr εφόσον η υπεύθυνη δήλωση και το  σχετικό πιστοποιητικό υποβληθούν μέσω της Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215, 211 4111656-657,

211 4110942, 211 4111856,

210 7210327, 210 7210689

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*