Ασφαλιστική

Οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) – Καινούργια κόστη προσαρμογής για την ασφαλιστική αγορά

H Οδηγία IDD αφορά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος ή επιθυμεί να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε προκειμένου να αναλάβει και να ασκήσει τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

Read More »

Σεμινάρια επαναπιστοποίησης διαμεσολαβητών από την Interlife

Η ασφαλιστική επενδύει στην εκπαίδευση του δικτύου της συμβάλλοντας στην συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διαμεσολαβητών μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται

Read More »