Οι 3 συντελεστές φορολόγησης από εξαγορές ομαδικών ασφαλιστηρίων

Τρεις συντελεστές προβλέπει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, για τη φορολόγηση των ποσών που εισπράττουν οι ασφαλισμένοι από εξαγορές ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Ειδικότερα, τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστή 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή, 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι 40.000 ευρώ και με 20% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Οι προαναφερόμενοι συντελεστές αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς συμβολαίου, ενώ δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. Το ίδιο ισχύει και για κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, (απόλυση απασχολούμενου ή πτώχευση της εταιρείας).

Επίσης, δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά ποσό το οποίο καταβάλλεται σε εργαζόμενο ο οποίος συνταξιοδοτείται πρόωρα (ασθένεια, αναπηρία, ανικανότητα), όπως και εξαγορά που πραγματοποιείται εξαιτίας καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για λόγους αδυναμίας πληρωμής των ασφαλίστρων από τον εργοδότη.

Τέλος, στην περίπτωση ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων, των οποίων η διάρκεια καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια άνω των 15 ετών), έστω κι αν κατά τη λήξη του ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου οι δικαιούχοι δεν συνταξιοδοτούνται πράγματι από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η καταβολή του ασφαλίσματος δεν λογίζεται πρόωρη εξαγορά, οπότε οι κρατήσεις δεν επιβαρύνονται με προσαύξηση 50%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *