Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ασφάλιση στοιχείων των ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας

Δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, για την ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων, μηχανημάτων και περιουσίας του, με προϋπολογισμό 190.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Μαρτίου 2016, ώρα 17.00.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο Διαγωνισμός ΠΣ ΦοΔΣΑ 3-2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *